Du är här

Hem » Forskning » Forskningsplattformar

Hälsofrämjande interventioner vid långvarig sjukdom/funktionshinder

 

Idag finns en stark vilja i vård och omsorg att använda bästa tillgängliga vetenskapliga bevis som underlag för beslut och handlingar. Vård och omsorg ska utgå ifrån personens behov och främja såväl mental som fysisk hälsa för att ge allra största nytta. Med dessa utgångspunkter bedrivs två forskningsprogram inom denna forskningsplattform med inriktning;

 

1.      Delaktighet och sysselsättning - en meningsfull vardag vid psykisk ohälsa och/eller funktionshinder

2.      Familjebaserade hälsointerventioner riktade till barn och deras familjer

 

 

Delaktighet och sysselsättning - en meningsfull vardag vid psykisk ohälsa och/eller funktionshinder

Kunskapsutveckling om verkningsfulla metoder och insatser hänger samman med kunskaper om personer med psykisk ohälsa eller funktionshinder, deras situation, upplevelser och behov, och om de organisationer som ansvarar för samhällets insatser. Forskning som testar och utvärderar nya modeller av hälsofrämjande insatser och implementerar tidigare forskningsresultat berör i detta forskningsprogram frågor om delaktighet och sysselsättning för en meningsfull vardag. Forskningen har ett individperspektiv, ett organisatoriskt perspektiv och ett samhällsperspektiv. Den gemensamma målsättningen är att utöka och förbättra möjligheterna till evidensbaserade vård- och omsorgsinsatser samt ökad delaktighet i samhället för personer med långvarig psykisk sjukdom och/eller psykiskt funktionshinder. Läs mera om varje specifikt projekt som pågår och medarbetare i forskningsprogrammet.

 

 

Familjebaserade hälsointerventioner riktade till barn och deras familjer

Familjebaserade hälsointerventioner kan åstadkomma bestående förändring av familjemedlemmars hälsorelaterade beteende och därigenom åstadkomma en förbättrad hälsa hos barn och ungdomar med långvarig eller kronisk sjukdom. Men det finns betydande kunskapsluckor kring vad som är lämplig utformning och implementering i relation till aktuell familj, familjekontext, och socialt sammanhang. Forskningsprogrammet strävar efter att genom flervetenskaplig och mångprofessionell forskning bidra till bättre villkor och bättre liv för långvarigt sjuka och funktionshindrade barn med familjer. Forskningen är inriktad mot individen i ett livsperspektiv och i ett socialt sammanhang, och på så sätt möjliggöra en utformning och implementering av interventioner som är specifika för familjen och sammanhanget och därigenom effektiva ur vård- och omsorgssynpunkt. Läs mera om varje specifikt projekt som pågår och medarbetare i forskningsprogrammet.